KHI NÀO MỘT TÀI KHOẢN BỊ XEM LÀ KHÔNG HOẠT ĐỘNG/NGỦ QUÊN?

Bất kỳ tài khoản giao dịch nào được mở với Công ty mà bạn chưa đăng nhập trong thời gian lớn hơn sáu (6) tháng sẽ bị coi là tài khoản không hoạt động / ngủ quên.

Get started for free

Create Account
×

Search